Interkakels försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

2023-09-20

1. Tillämplighet

Dessa villkor, jämte tvingande lag gäller mellan Interkakel AB och kund eller beställare av Interkakels produkter. Villkoren är tillämpliga för alla kunder.

2. Kvantitet

Det åligger köparen att vid beställning av produkter korrekt ange den kvantitet som skall levereras. Säljaren ansvarar inte för att korrekt kvantitet anges av köparen. Säljaren garanterar ej framtida tillgång av varan. Vid kompletterande beställning kan säljaren ej garanteras färg, nyans, kalibrering eller strukturskillnad från tidigare levererad produkt.

3. Returer

Returer mottages om följande villkor uppfylls; Oöppnad förpackning i ursprungsskick, samt lagervara med samma färgbad. Observera att om returen gäller tätskiktsprodukter, lim, silikoner eller pulverprodukter är returer ej möjliga om temperaturen utomhus understigit 5+ grader. Returer ska göras inom senast 14 dagar efter leverans. Returavgiften för detta är 25% av försäljningskostnaden, och förutsätter att ovan nämnda villkor uppfylls. REA och beställnings varor tas ej i retur.

4. Leveranser

Alla leveranser sker enligt HLS, för mer info se ABM92 (Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet). Faktkostnad, försäkringskostnad samt risk ligger på köparen när godset överlämnats till fraktbolaget. Köparen står för fraktkostnaderna om inget annat avtalats. Vid hämtning från vårt lager övergår risken till köparen efter lastning. Kostnaden för eventuella pallar debiteras kunden.

5. Transportskador

Vid transportskador noteras detta omgående på fraktsedeln. Reklamation sker sedan till det aktuella transportbolaget omgående. Ej synliga skador anmäls till transportbolaget senast 7 dagar efter mottagandet av varorna.

6. Förvaring och materialhantering

Alla varor skall förvaras enligt säljarens och producentens anvisningar. Generellt gäller att varor skall förvaras torrt, frost -och fuktsäkert. Använd i möjligaste mån varans originalförpackningar.

7. Undersökningsplikt och felansvar

Köparen är skyldig att vid mottagandet av leverans omgående kontrollera produkterna efter eventuella fel och säkerställa att artikel, mängd och kvalitetssortering av inköpta produkter är överensstämmande med beställningen. Köparen skall kontrollera att varje parti av keramiska plattor har samma kaliber och färgton. Det åligger köparen att noggrant undersöka levererade produkter före det att monteringsarbete av produkten påbörjas. Defekta produkter får ej monteras. Reklamationer efter montering godkännes ej. Efter monteringen skall omedelbart keramiken våttorkas för att eventuella sprickor och defekta plattor skall kunna upptäckas innan fästmassan har torkat. Dessa defekta plattor byts när fästmassan fortfarande är fuktig. Kakel, keramiska plattor och natursten är naturmaterial och dessa produkter kan vara lätt konvexa eller konkava. Europanormerna för keramik och marmor är frikostiga och tillåter vissa avvikelser vilket finns att läsa i HusAMA. Man skall därför alltid kontrollera detta för att underlätta monteringen. Köparen skall alltid följa aktuell monteringsanvisning. Säljaren ansvarar inte för fel eller skador på levererade produkter som orsakats av att köparen eller av denne anlitad person förfarit oaktsamt vid handhavandet av produkten. Säljaren ansvarar inte för skador som uppkommit på levererade produkter eller följdskador på annan egendom eller tredje man. Säljaren ansvar inte för bakomliggande konstruktioner vid montering av levererade produkter.

8. Priser

Pris för produkter anges via märkning i butik eller hemsida. För de fall där export -eller importavgift, tull, skatt eller annan forse majeure liknande pålaga införs efter avtalets slutande förbehåller sig säljaren att justera och ändra priset löpande.

9. Betalning

All försäljning sker kontant. Vid avtal med Interkakel är den normala kredittiden 30 dagar netto. Kredit medges efter sedvanlig kreditprövning och säljaren ger då en maximal limit för krediten. Fakturering sker i samband med leverans. Vid överskriden kredittid debiteras ränta. Denna är på 8% över gällande diskonto. Produkter enligt nya beställningar levereras först då förfallna fakturor är betalda eller när köparens kreditlimit understigs. Interkakel skickar endast digitala fakturor. Vid pappersfaktura debiteras för närvarande 48 kr ex. moms.

10. Insolvens

Finns skälig anledning att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren från tid till annan rätt att kräva godtagbar säkerhet för betalning, innan ytterligare leverans verkställs.

11. Reklamationer

Reklamation skall göras av köparen före montering av produkten och inom 7 dagar från mottagandet av leverans. Köparen har ingen rätt att reklamera redan monterad produkt. Om köparen visar att kvalitén på levererat gods är felaktig i något hänseende, förbinder sig säljaren att i första hand byta ut sådant gods eller i andra hand kreditera köparen med motsvarande fakturabelopp, under förutsättning att felaktigt gods returneras till säljaren. Det åligger köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. Några andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte. Kreditering av gods kommer att ske då reklamationen har godkänts.