Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

1. Tillämplighet

Dessa villkor, jämte tvingande lag gäller mellan Interkakel AB och kund eller beställare av Interkakels produkter. Villkoren är tillämpliga för alla kunder.

2. Kvantitet

Det åligger köparen att vid beställning av produkter korrekt ange den kvantitet som skall levereras. Säljaren ansvarar inte för att korrekt kvantitet anges av köparen. Säljaren garanterar ej framtida tillgång av varan. Vid kompletterande beställning kan säljaren ej garanteras färg, nyans, kalibrering eller strukturskillnad från tidigare levererad produkt.

3. Returer

Interkakel tar ej returer. Var därför noga vid beställning att rätt mängd beställs.

4. Leveranser

Leveranstid för produkter som finns i lager 0-3 dagar beroende på var i landet de skall. Beställningsvaror har en normal leveranstid på 1-30 dagar beroende på vara. Det åligger köparen att inhämta beräknad leveranstid på ej lagerförda varor. Varor levereras normalt på pallar. Kostnaden för EUR pallar debiteras kunden. Köparen står för fraktkostnaderna om inte annat avtalats.

5. Transportskador

Vid transportskador noteras detta omgående på fraktsedeln. Reklamation sker sedan till det aktuella transportbolaget omgående. Ej synliga skador anmäls till transportbolaget senast 7 dagar efter mottagandet av varorna.

6. Förvaring och materialhantering

Alla varor skall förvaras enligt säljaren och producentens anvisningar. Generellt gäller att varor skall förvaras torrt, frost och fuktsäkert. Använd i möjligaste mån varans originalförpackningar.

7. Undersökningsplikt och felansvar

Köparen är skyldig att vid mottagandet av leverans omgående kontrollera produkterna efter eventuella fel och säkerställa att artikel, färgton, kalibrering, mängd och kvalitetssortering av inköpta produkter är överensstämmande med beställningen. Det åligger köparen att noggrant undersöka levererade produkter före det att monteringsarbete av produkten påbörjas. Defekta produkter får ej monteras. Reklamationer efter montering godkännes ej. Efter monteringen skall omedelbart keramiken våttorkas för att eventuella sprickor och defekta plattor skall kunna upptäckas innan fästmassan har torkat. Dessa defekta plattor byts när fästmassan fortfarande är fuktig. Defekta plattor av denna typ kan bytas mot nya hos säljaren. Kakel, keramik och natursten är naturmaterial. Dessa produkter kan vara lätt konvex eller konkava. Europanormerna för keramik och marmor är frikostiga och tillåter vissa avvikelser vilket finns att läsa i HusAMA. Man skall därför alltid kontrollera detta för att underlätta monteringen. Köparen skall alltid följa monteringsanvisningar från producenten. Säljaren ansvarar inte för fel eller skador på levererade produkter som orsakats av att köparen eller av denne anlitad person, förfarit oaktsamt vid handhavandet av produkten. Säljaren ansvarar inte för skador som uppkommit på levererade produkter eller följdskador på annan egendom eller tredje man. Säljaren ansvar inte för bakomliggande konstruktioner vid montering av levererade produkter.

8. Priser

Pris för produkter anges via märkning i butik vilket alltid är inklusive moms. Priser kan även komma i tryckt form eller via vår hemsida. Säljaren förbehåller sig rätten att löpande justera priser om prisjusteringar sker hos tillverkarna, frakt och valuta förändringar. Normalt justeras priserna en gång om året och då strax efter årsskiftet. För de fall export eller importavgift, tull, skatt eller annan liknande pålaga införs efter avtalets slutande, eller sker ändring av sådan, förbehåller sig säljaren att ändra priset i motsvarande mån.

9. Betalning

All försäljning sker kontant. I de fall kunden har ett kundnummer är den normala kredittiden 30 dagar netto. Kredit medges efter sedvanlig kreditprövning och säljaren ger då en maximal limit för krediten. Fakturering sker omedelbart efter att varan lämnat vårt lager. Vid överskriden kredittid debiteras ränta. Denna är på 8% över gällande diskonto. Vid försenade betalningar debiteras en påminnelseavgift om 50 kr vid varje tillfälle. Produkter enligt nya beställningar levereras först då förfallna fakturor är betalda eller när köparens kreditlimit understigs. Interkakel skickar endast fakturor via mejl. I de fall kunden ej kan ta emot mejl debiteras 35 kr + moms i postavgift per faktura.

10. Insolvens

Finns skälig anledning att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren från tid till annan rätt att kräva godtagbar säkerhet för betalning, innan ytterligare leverans verkställs.

11. Reklamationer

Reklamation skall göras av köparen före montering av produkten och inom 7 dagar från mottagandet av leverans. Köparen har ingen rätt att reklamera redan monterad produkt. Om köparen visar att kvalitén på levererat gods är felaktig i något hänseende, förbinder sig säljaren att i första hand byta ut sådant gods eller i andra hand kreditera köparen med motsvarande fakturabelopp, under förutsättning att felaktigt gods returneras till säljaren. Det åligger köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. Några andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte. Kreditering av gods kommer att ske då reklamationen har godkänts.